Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons bij Alpaca Association Benelux. We gebruiken uw (persoons)gegevens alleen voor verenigingsdoeleinden, de reden waarom u lid geworden bent bij ons en om u informatie te sturen voor zover u ons daarvoor toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u lid bent van onze vereniging, waarom we dat doen en hoe we deze gebruiken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Alpaca Association Benelux verwerkt bepaalde persoonsgegevens om u te kunnen informeren over wat er speelt in de sector en om met u in contact te blijven. De meeste gegevens verstrekt u aan ons wanneer u lid wordt van de Alpaca Association Benelux. Soms worden aanvullende gegevens gevraagd voor een specifiek doel, dit wordt dan aan u verteld. Wanneer u lid wordt verwerken wij, indien van toepassing, de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres en/of website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch en persoonlijke prefix
 • Locatiegegevens
 • Bedrijfsgegevens (KvK nummer, BTW nummer)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, lidmaatschapstype
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Alpaca Association Benelux verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw idmaatschapsovereenkomst.
 • De (veelal geanonimiseerde) verwerking is noodzakelijk voor uitvoering van belangenbehartigende activiteiten.
 • De verwerking is noodzakelijk om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking.
 • Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (verzending nieuwsbrief).
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken in de externe database.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Alpaca Association Benelux bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel wettelijk vereist zijn. Indien u uw lidmaatschap hebt opgezegd markeren we uw gegevens in onze database als “inactief”. In dat geval maken we niet langer gebruik van uw gegevens. Wij zijn wettelijk verplicht om gegevens zoals facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Alpaca Association Benelux verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Alpaca Association Benelux blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

De Alpaca Association Benelux gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Alpaca Association Benelux en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons secretariaat.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Alpaca Association Benelux wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: contact met de autoriteit persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Alpaca Association Benelux neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons secretariaat.

Nieuwsberichten

Sponsors