Vanuit de Gezondheid- en Welzijncommissie werpen wij deze maand graag eens een blik op de stand van zaken met betrekking tot de overheid.

Op het vlak van diergezondheid is er veel geregeld op Europees niveau. In 2016 publiceerde Europa een nieuwe verordening met betrekking tot overdraagbare dierziekten (Verordening 2016/429). Een verordening is wetgeving die rechtstreeks van toepassing is in elke lidstaat zonder dat zij deze moeten aanpassen naar nationale wetgeving. Het staat de lidstaten echter wel vrij om aanvullend wetgeving op te stellen, zolang deze niet tegenstrijdig is aan deze Europese wetgeving. Deze verordening is van toepassing vanaf 21 April 2021. Het nieuwe aan deze wetgeving is dat vanaf nu de kameelachtigen (en dus ook de alpaca) vermeld staan. Deze verordening is ook wel gekend onder de noemer Animal Health Law.

Wat is het doel van de verordening?

De verordening heeft enkele doelen; in het algemeen kan gezegd worden dat:

• De verordening beoogt dierziekten die kunnen worden overgedragen op andere dieren of op mensen, te voorkomen en te bestrijden.
• De diergezondheidswet maakt deel uit van een pakket maatregelen dat in mei 2013 is voorgesteld door de Europese Commissie om de handhaving van gezondheids- en veiligheidsnormen voor de hele voedselproductieketen te versterken.

Het is een alomvattende verordening. Dit betekent dat de verordening strekt tot vervanging en uitbreiding van de bestaande EU-regels voor diergezondheid en brengt de meeste samen in één eenvoudigere wet. Hierdoor kan de aandacht beter gericht worden op de belangrijkste prioriteiten op het gebied van het tegengaan van ziekten.

De regels hebben betrekking op dierziekten bij alle gehouden dieren (inclusief huisdieren in sommige gevallen), wilde dieren en dierlijke producten, waarbij het zowel om land- als waterdieren gaat. Ze hebben niet direct betrekking op dierenwelzijn, hoewel het verband tussen de gezondheid van de dieren en hun welzijn wordt erkend gezien de impact van ziekten.

Wat is het gevolg voor de alpaca?

Zoals vermeld staan nu ook de kameelachtigen, waaronder de alpaca uiteraard valt, in de Animal Health Law vermeld. Op zich een goede stap voorwaarts. Omdat we met z’n allen toch steeds weer het beste met onze dieren en de alpacapopulatie voor hebben.

Concreet verandert er niet veel. De Europese Unie trekt namelijk de regelgeving gelijk en zorgt ervoor dat de alpaca dient te voldoen aan geldende regels, zoals deze al van kracht waren voor andere dieren. Denk hierbij aan de regels met betrekking tot verplaatsingen tussen de lidstaten, testen, vrij zijn van ziekten, etc.. Alle maatregelen om de Europese en dus ook de populatie in de Benelux te vrijwaren van ziekten.

Wat de aanvullende regels zullen zijn vanuit de lidstaten is nog niet duidelijk. Deze kunnen uiteraard wel verschillen tussen België, Nederland en Luxemburg. We blijven in contact met de betreffende diensten en houden jullie hiervan op de hoogte zodra er meer uitsluitsel is. Hier gaat het dan concreet over de invulling van de traceerbaarheid en hoe de dieren geïdentificeerd dienen te worden.

Meer informatie over en de (aanvullende) verordeningen kan je terugvinden via volgende website:
Samenvatting Verordening (EU) 2016/429 betreffende overdraagbare dierziekten

Voor een Nederlandse samenvatting kan je terecht op volgende website of op de desbetreffende webpagina’s:
Nederlandse Samenvatting Verordening (EU) 2016/429 betreffende overdraagbare dierziekten

Sponsors