***
INSCHRIJFTERMIJN VERLENGD TOT DONDERDAG 7 DECEMBER A.S.
***

Het bestuur van de Alpaca Association Benelux (AAB) nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering en het aansluitende diner op zaterdag 16 december 2023 te Leuven.

Locatie: Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven, België.

___________________________
___________________________

aanmelden ALV

Aangezien wij het aantal personen moeten reserveren dient u uw aanwezigheid vóór 2 december 2023 kenbaar te maken via aanmelding in het LedenPortaal > Inschrijven Activiteiten.

Indien u niet aanwezig kunt zijn, heeft u de mogelijkheid een volmacht af te geven aan een lid dat wel aanwezig zal zijn. Elk lid mag slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Graag uw afmelding voor de ALV sturen naar ons secretariaat.
___________________________
___________________________

aanmelden diner

Het bestuur heeft aansluitend aan de ALV een diner voor u georganiseerd. Ook hiervoor dienen wij het aantal personen vooraf te reserveren, dus verzoeken wij u om u hiervoor vóór 2 december 2023 aan te melden.

Leden, ereleden en joint-leden kunnen zich voor het diner aanmelden via het LedenPortaal > Inschrijven Activiteiten > ALV Diner Leden. Zij hoeven niets voor het diner te betalen.

Partners van leden, die géén lid zijn van de AAB, kunnen zich aanmelden via het LedenPortaal > Inschrijven Activiteiten > ALV Diner Introducee. Zij betalen €35 voor het diner.

___________________________
___________________________

Programma en agenda ALV 16 december 2023

Programma ALV

12.00 uur – Inloop leden
13.00 uur – Lezing Dr. Anne Kramer (zie bijlage voor haar introductie; link onderaan dit bericht)
14.30 uur – Opening door de voorzitter
17.00 uur – Sluiting vergadering
18:00 uur – Aansluitend diner

___________________________
___________________________

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen ALV 2022
4. Vaststellen agenda
5. Jaarverslag Secretaris
6. Jaarverslag Penningmeester
7. Verslag Kascontrolecommissie
8. Benoeming Kascontrolecommissie
9. Verslagen werkcommissies

  a. Redactie-/Communicatiecommissie
  b. Kennisbank commissie
  c. Showcommissie
  d. Stamboekcommissie

10. Bestuursverkiezing

  * Peter Winkelmolen is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar
  Hierdoor zijn er momenteel 2 open posities voor algemeen bestuurslid beschikbaar, het bestuur kijkt uit naar beschikbare kandidaten. Kandidaten kunnen zich aanmelden via mail aan ons secretariaat. Doet u dit vóór 10 december 2023, dan wordt dit nog in de presentatie meegenomen. Kandidaten kunnen zich tevens op de dag zelf nog aanmelden.

11. Huishoudelijk reglement – concept ter bespreking

  (zie separate bijlage onder de documenten in het Ledenportaal; link onderaan dit bericht)

12. Rondvraag
13. Afsluiting

___________________________
___________________________

___________________________

Sponsors