Uitnodiging Algemene LedenVergadering Alpaca Association Benelux (AAB) 2022

Het bestuur van de Alpaca Association Benelux (AAB) nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op 17 december 2022 te Deurne. Locatie: Green Valley Estate, Bruggenseweg 11A, 5752 SC Deurne. Aansluitend op de vergadering reiken wij de prijswinnaars uit voor de Fleeceshow en organiseren wij tevens een ledendiner.

Aangezien wij het aantal personen moeten reserveren dient u uw aanwezigheid vóór 4 december 2022 kenbaar te maken via het aanmelden in de Ledenportaal. We laten u nog even weten wanneer de aanmeldingsmogelijkheid start voor zowel de vergadering als het ledendiner.

Kunt u onverhoopt niet aanwezig zijn, dan graag uw afmelding mailen (o.v.v. lidmaatschapsnummer, naam en farmnaam) naar het secretariaat. Indien u niet aanwezig kunt zijn, heeft u de mogelijkheid een volmacht af te geven aan een lid dat wel aanwezig zal zijn. Elk lid mag slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Programma (onder voorbehoud):

14:45u Inloop leden
15:00u Opening door de voorzitter
17:30u Sluiting vergadering
17:30u Hapje en drankje en aansluitend bekendmaking resultaten fleeceshow
19:00u Ledendiner (meer info volgt)

Agenda (onder voorbehoud):

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen ALV 2021
4. Vaststellen agenda
5. Jaarverslag Secretaris
6. Jaarverslag Penningmeester
7. Verslag Kascontrolecommissie
8. Benoeming Kascontrolecommissie
9. Verslagen werkcommissies

    a. Adviescommissie
    b. Communicatiecommissie
    c. Gezondheid- en Welzijncommissie
    d. Show- en Workshopcommissie
    e. Stamboekcommissie

10. Bestuursverkiezing
Judith Spinder is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
Willem Mathijs van der Aa is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
Peter Winkelmolen is aftredend en is wél herkiesbaar.
Er is een vacature beschikbaar, het bestuur kijkt uit naar beschikbare kandidaten. Kandidaten kunnen zich aanmelden graag vóór 4 december 2022, dan wordt dit in de presentatie meegenomen. Uw aanmelding stuurt u naar het secretariaat.
11. Voortgang Missie en Visie AAB
12. Rondvraag
13. Afsluiting

Sponsors