Op 17 mei jl. heeft er op het ministerie van LNV overleg plaatsgevonden over verdere implementatie van de Animal Health Regulation: de Diergezondheidsverordening.

Een aantal regels waren al bekend, zoals het verplicht registreren van de eigen alpaca’s. Iedereen die zijn alpaca’s in ZooEasy heeft geregistreerd voldoet daarmee al aan de wettelijke verplichtingen maar het zelf bijhouden in een eigen administratie mag ook.

Als vereniging vragen we om cria’s vóór de leeftijd van 6 maanden te chippen en registreren om o.a. de druk op de stamboekcommissie enigszins te verdelen over het jaar. Wettelijk geldt de verplichting om vóór de leeftijd van 9 maanden te chippen en registreren. Dit geldt voor alle dieren aanwezig op de eigen locatie. Gaan alpaca’s op transport dan moeten deze altijd gechipt zijn, ongeacht leeftijd dus ook cria’s die met de merrie meegaan voor externe dekking van de merrie.

Verder is er de verplichting om wijzigingen en verplaatsingen bij te houden zoals geboorte, sterfte of afvoer door verkoop. Dit mag in een eigen administratie en wijzigingen moeten binnen 3 werkdagen worden doorgevoerd en minimaal drie jaar worden bewaard.

Zoals het er nu uitziet mogen we microchips blijven gebruiken als identificatiemiddel, dus geen verplichte oormerken zoals bij veel andere diersoorten. En er komt ook geen verplichte Identificatie- & Registratieplicht zoals bijvoorbeeld bij koeien, schapen en geiten.

De te gebruiken chips moeten goedgekeurd zijn voor gebruik in Nederland en moeten beginnen met landcode 528. Voor geïmporteerde dieren die al gechipt zijn en dus een andere landcode hebben geldt dat deze gewoon gebruikt mogen worden voor de registratie.

Aanvulling

Aangezien bovenstaande tekst bij sommige mensen tot verwarring heeft geleid, hieronder ter verduidelijking een aanvulling op ons verhaal.

1. Dieren die momenteel gechipt zijn, mogen hun chip natuurlijk gewoon behouden. Het is niet nodig om hier nieuwe chips met de juiste landcode bij te plaatsen! Het is wel de bedoeling om vanaf nu rekening te houden met de wet- en regelgeving en voor de nog te chippen dieren wél transponders (chips) te gebruiken met de juiste landcode.

2. Het chippen en registreren van cria’s vóór de leeftijd van 6 maanden heeft nog een aantal redenen buiten de verdeling van de druk op onze mutatiebeheerders (Stamboekcommissie).
Vaak worden cria’s verkocht zodra ze afgespeend worden van de moeder op een gemiddelde leeftijd van 5 á 6 maanden. Door tijdige registratie voorkom je dat ongechipte en ongeregistreerde dieren de markt op gaan. Het geeft dus een beter inzicht in de populatie en traceerbaarheid van alpaca’s in de Benelux. Verder geeft vroegtijdige registratie inzicht in afstammingen, waarmee ook mogelijke inteelt inzichtelijk gemaakt en voorkomen kan worden. Tevens is het zo dat alpaca’s vanaf een leeftijd van 6 maanden mogen deelnemen aan shows. Hiervoor moeten ze geregistreerd en gechipt zijn.

3. Ook buitenlandse dierenartsen kunnen zich in Nederland als chipper registreren en gewoon transponders/chips bestellen met een Nederlandse landcode. Dus wijs u dierenarts hierop als u uw alpaca’s wilt laten chippen.

4. Aanvulling van LNV op bovenstaand verhaal:
“Nederlandse alpaca’s moeten met een Nederlandse transponders worden geïdentificeerd. Dit staat in Bijlage II, Deel 2 van Verordening (EU) 2021/520: “De in bijlage III, onder c) tot en met f), bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035 bedoelde elektronische identificatiemiddelen moeten het eerste element van de identificatiecode van de dieren, in de vorm van een driecijferige landcode, en het tweede element van de identificatiecode van de dieren overeenkomstig artikel 12 weergeven.”

De transponders moeten daarnaast voldoen aan de specificaties in Bijlage II, Deel 2, onderdeel 2 van Verordening (EU) 2021/520.

Tot slot moeten de transponders door RVO goedgekeurd zijn voor die diersoort, zie Artikel 9 lid 3 van Verordening (EU) 2021/520.”

Sponsors