• Er zijn verontrustende berichten over een toenemend aantal importen van alpaca’s uit risicogebieden zoals het Verenigd Koninkrijk (VK). Op onze website worden de risicogebieden/-landen gepubliceerd.


• Rundertuberculose (TB) is in een aantal landen nog steeds een groot probleem en ook de kans op besmetting bij alpaca’s is daardoor vele malen groter. In het verleden, maar ook onlangs is dit met name in het Verenigd Koninkrijk aangetoond.


De risico’s van de verspreiding van TB en met name de gevolgen van TB voor de volksgezondheid en de impact die deze kan hebben voor onze alpaca’s en alpacafokkerij zijn enorm. Er bestaat een mogelijkheid dat hele kuddes geruimd moeten worden. Daarom het zeer dringende advies: neem je verantwoordelijkheid en importeer niet uit risicogebieden en in het bijzonder niet uit het Verenigd Koninkrijk!


De wet- en regelgeving op dit gebied zal per 21-4-2021 in België (FAVV) en op korte termijn in Nederland (NVWA) aangescherpt worden. Ondanks het feit dat er momenteel nog geen wettelijk verbod is op het importeren uit risicolanden, willen wij als vereniging nu al onze verantwoordelijkheid nemen en onderstaande maatregelen invoeren.


1. Voor alle leden geldt het verplicht registreren van alle alpaca’s die in het bezit zijn van een alpacafarm. Hetzij direct of indirect (bijvoorbeeld alpaca’s, die zijn ondergebracht bij een andere farm, en ook ruinen vallen hieronder).
• Verplichte registratie van cria’s binnen 6 maanden na geboorte
• Verplichte registratie van de ouderdieren (hengst en merrie) bij de registratie van de cria’s!


2. We willen leden er nogmaals op wijze dat wettelijke gezien alle dieren die geïmporteerd worden, óók tussen België en Nederland en visa versa, de benodigde exportdocumenten moeten hebben. Hoe dit werkt kunt u terugvinden op onze website op de pagina Exportaanvraag nVWA.


3. Importdocumenten betreffende registraties van importen uit niet-Benelux landen moeten binnen onze vereniging eerst worden voorgelegd aan de Stamboekcommissie, alvorens deze dieren kunnen worden geregistreerd.


4. Importeren uit risicogebieden:
• Leden, die ondanks onze waarschuwingen na 1 september 2020 toch nog het risico nemen om te importeren uit risicogebieden, moeten de volledige kudde op jaarlijkse basis onderwerpen aan een testprotocol, en maximaal 30 dagen voordat er aan een show wordt deelgenomen. Het testprotocol bestaat uit de combinatie van een huidtest en een ELISA-test op antistoffen, bv. de Enferplex-test. Dit testprotocol is niet betrouwbaar bij het individuele dier, maar de kans op het diagnosticeren van tuberculose in een welbepaalde kudde wordt sterk verhoogd, als alle dieren in die kudde op regelmatige basis aan dit testprotocol worden onderworpen. E.e.a. wordt nog nader uitgewerkt. De impact voor de fokker zal niet gering zijn.


5. De testresultaten dienen telkens te worden voorgelegd aan de Alpaca Association Benelux.


6. Met ‘importeren’ wordt hier elke rechtstreekse of onrechtstreekse beweging van een alpaca vanuit een risicogebied (b.v. het Verenigd Koninkrijk) naar één van de locaties van de fokkerij in de Benelux bedoeld. Dit kan dus gaan over een aankoop, een tijdelijke import, een import na export (bv. een merrie die werd gedekt in Engeland) of een onrechtstreekse import via een ander land. ‘Via via via, verdoken of gecamoufleerde’ bewegingen, worden beschouwd als frauderen.


7. Ook een fokker die een dier heeft aangekocht of laat dekken bij een fokker, welke in de laatste twee jaar heeft geïmporteerd uit het VK, dient zijn kudde aan dit testprotocol te onderwerpen.


8. Het niet respecteren van deze regels, of het plegen van fraude van gelijk welke aard, wordt streng gesanctioneerd.


9. Een sanctiebeleid wordt opgesteld en zal worden gepresenteerd op de ALV.


10. Leden die bovenstaande punten niet respecteren, kunnen geen lid blijven van Alpaca Association Benelux (dit houdt een wijziging in van de statuten en zal tijdens de ALV worden behandeld), waarbij de datum 1 september a.s. als uitgangsdatum wordt vastgesteld.

Sponsors